งานของเรา

บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด (Medi Journal Co., Ltd) ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) และสื่อประสม (Multimedia) รูปแบบต่าง ๆ สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตลอดจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทีมงานส่งผลให้สื่อ และงานบริการต่าง ๆ ของบริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประชาคมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม และพยาบาล เช่นเดียวกันบริษัทผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างก็ให้ความไว้วางใจในการทำการตลาดผ่านทางสื่อและบริการต่าง ๆ ของเรา

จัดทำวารสารเมดิคอลไทม์

วารสารรายปักษ์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ ประสบการณ์เวชปฏิบัติ กิจกรรมทางวิชาการ และทัศนะที่น่าสนใจที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

จัดทำวารสารฟาร์มาไทม์

วารสารรายสองเดือนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย

จัดทำวารสารเนอร์สซิ่งไทม์

วารสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเล่มแรกของประเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยภาคเอกชน นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการพยาบาล โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย

จัดทำวารสารจุลสารขององค์กรวิชาชีพ

วารสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเล่มแรกของประเทศที่ผลิตและเผยแพร่โดยภาคเอกชน นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการพยาบาล โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศื่อสารทางการตลาด

ห้บริการออกแบบและผลิต Poster, Card, Brochure, Leaflet และอื่น ๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมการตลาด และสื่อสารข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม พยาบาล และผู้บริโภคโดยทั่วไป

ให้บริการออกแบบและผลิต MULTIMEDIA ในรูปของ CD, DVD และ VCD

สำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม พยาบาล และผู้บริโภคโดยทั่วไป

ให้บริการแปลเอกสาร Translating-Editing

ให้บริการแปลเอกสารทางวิชาการ เอกสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ ถอดความและเรียบเรียงเนื้อหางานประชุมทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ โดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักแปลและเรียบเรียงมืออาชีพ

ให้บริการจัดงานประชุมทางวิชาการ

ห้บริการจัดงานประชุมทางวิชาการ และงานกิจกรรมทางการตลาด ให้กับราชวิทยาลัยและสมาคมต่าง ๆ ของแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตลอดจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

ให้บริการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม

ให้บริการบันทึกภาพและเสียงของงานประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้นว่า งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ให้กับราชวิทยาลัยและสมาคมต่าง ๆ ของแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ตลอดจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

PRODUCTION & MEDIA PLANNING

นอกจากงานบริการด้านสื่อโฆษณาสำหรับลูกค้าในธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัดยังขยายฐานงานบริการไปยังภาครัฐผ่านการให้บริการในรูปของการผลิตและการวางแผนสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ตลอดจนถึงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

- ปี 2551 ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ให้เป็นผู้ผลิตและวางแผนสื่อในรูปของ Spot ประชาสัมพันธ์ ชุด คุณสิทธิ โทรคม (Mr. Right Telecom) เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

- ปี 2550 ผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้สุขภาพ ศุกร์-สุด-สุขŽ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลักของรายการ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)