เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
ผมจัดทำสื่อทางวิชาการทางการแพทย์ เภสัชและพยาบาล

ประวัติ ความเป็นมา

บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
และสื่อประสม (Multimedia) รูปแบบต่าง ๆ สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
ตลอดจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ สื่อสิ่งพิมพ์หลักของบริษัท เมดิฯ
สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ได้แก่ วารสารเมดิคอลไทม์ วารสารฟาร์มาไทม์
และวารสารไทยเนอร์สซิงไทม์ ขณะเดียวกันบริษัท เมดิฯ ยังให้บริการออกแบบ ผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ gimmicks
สำหรับใช้ในกิจกรรมการตลาด
และสื่อสารข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์
ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม พยาบาล และผู้บริโภคโดยทั่วไป พร้อมกันนี้

เรายังให้บริการออกแบบและผลิต MULTIMEDIA ในรูปของ CD, DVD และ VCD สำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการให้บริการบันทึกภาพและเสียงของงานประชุมวิชาการ
การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทางการตลาด ให้กับราชวิทยาลัยและสมาคมต่าง ๆ ของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้
เราได้ขยายฐานงานบริการไปยังภาครัฐผ่านการให้บริการในรูปของการผลิตและการวางแผนสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ตลอดจนถึงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยในปี 2551
ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.
ให้เป็นผู้ผลิตและวางแผนสื่อในรูปของ Spot ประชาสัมพันธ์ ชุด คุณสิทธิ โทรคม (Mr. Right Telecom)
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
และมาตรการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการโทรคมนาคม บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด เลขที่ 77/145
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0 2862 2550
โทรสาร 0 2862 2107 E-mail: medicaltime@medi.co.th 

SLOGAN

วางแผนสู่เป้าหมาย

มุ่งมั่นไม่ท้อถอย

ทำงานเป็นทีม

สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า